Privacy policy


Onder de Zon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder de Zon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
            En dan enkel met tussenkomst van uzelf.
-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onder de Zon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van relaties
Persoonsgegevens van relaties worden door Onder de Zon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-          Administratieve doeleinden;
-          Communicatie over de opdracht en/of acties,
-          Het uitvoeren van een behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onder de Zon de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Geboortedatum;
-          Medische gegevens;
-          Leef/werkomstandigheden.

Uw persoonsgegevens worden door Onder de Zon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-          Tot einde kalender jaar van inschrijving relatiebestand/nieuwsbrief. Of tot maximaal 5 jaar na laatste behandeling.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor;
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de financieel administratieve jaarafsluiting;
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. U kunt deze gegevens wel opvragen, om ze zelf door te geven.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Onder de Zon bewaart persoonsgegevens tot einde kalender jaar van inschrijving relatiebestand/nieuwsbrief. Of tot maximaal 5 jaar na laatste behandeling.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-          Alle personen die namens Onder de Zon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden van geheimhouding daarvan.
-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.